ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2565 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2565 นั้น


เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง กําหนดว่า ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยสามารถเข้าฟังและชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2565