ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565 นั้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

ระเบียบการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2565.pdf