ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 44 ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์  มาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายใน เดือนเมษายนของทุกปี และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  มีรายละเอียดดังนี้

ที่

เรื่อง

ระยะเวลาตามกฎหมาย(เดิม)

ระยะเวลาที่ขยายออกไป

1

ประกาศบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดส่งข้อมูลให้ประชาชน

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

ภายในเดือนมกราคม 2566

2

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ    สิ่งปลูกสร้าง

ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566

3

การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ภายในเดือนเมษายน 2566

4

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายในเดือนเมษายน 2566

ภายในเดือนมิถุนายน 2566

5

การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งวดที่ 1 ชำระภายใน

          เดือนเมษายน 2566

งวดที่ 2 ชำระภายใน

          เดือนพฤษภาคม 2566

งวดที่ 3 ชำระภายใน

          เดือนมิถุนายน 2566

งวดที่ 1 ชำระภายใน

          เดือนมิถุนายน 2566

งวดที่ 2 ชำระภายใน

          เดือนกรกฎาคม 2566

งวดที่ 3 ชำระภายใน

          เดือนสิงหาคม 2566

6

การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

7

การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา

ภายในเดือนมิถุนายน 2566

ภายในเดือนสิงหาคม 2566

 

จึงประกาศให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 6) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้น  ไม่ถูกต้องให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีแล้วแต่กรณี และชำระภาษี ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ