ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2567?

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะช่วงการจัดงานวิ่ง BANGSAEN 10 (2023)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณท่าเรือประมงพื้นบ้านหาดบางแสนล่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุขเรื่อง ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าร่วมโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้ทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กำหนดการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน - รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬาฟุตบอล ลู่วิ่งยางสังเคราะห์และสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นขอต่อใบอนุุญาตฯ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับเงินคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ ปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขอเชิญทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มกิจกรรม ชมรม หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตามโครงการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานงบประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจําหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดบางแสนล่าง ล็อกที่ 1- 41 ช่วงที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบางแสนล่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข(สระขนาด 25 เมตร)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปิดให้บริการอาคารสระว่ายน้ําเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร)