ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการขอรับ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียดการขอรับ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กองสวัสดิการสังคม (ตึกใหม่ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข)

ลิงค์เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/7yoRh

หมายเลขโทรศัพท์ 038-193582