ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปิดให้บริการอาคารสระว่ายน้ําเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร)

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ําเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีสระว่ายน้ำมาตรฐาน สําหรับใช้ประโยชน์ด้านกีฬาและการออกกําลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ โดยอาคารสระว่ายน้ําเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร) ตั้งอยู่ ณ บริเวณใกล้เคียงกับสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขและ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข กําหนดวันเปิดให้บริการอาคารสระว่ายน้ําเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยกําหนดช่วงเวลาการเปิดให้บริการ ดังนี้ - วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -19.00 น.

- วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 19.00 น.

- ปิดให้บริการทุกวันศุกร์