ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุข เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุข (ตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองที่แนบท้ายประกาศนี้)ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมือง แสนสุข (หลังใหม่)

 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศสัดส่วนประชาคม