ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อปท.

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริม ปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

ประชาชนสามารถทำแบบประเมินได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

https://bit.ly/3JYhTZY