ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุข เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุข (ตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองที่แนบท้ายประกาศนี้) ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่)


กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศ  ณ  วันที่ 5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ

ประกาศสัดส่วนประชาคม 2-2565.pdf