การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะ ช่วงที่มีการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (BANGSAEN GRAND PRIX 2022)

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้กำหนดจัดงานแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (Bangsaen Grand Prix 2022) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวและการเสริมสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอแจ้งการตั้งวางจำหน่ายสินค้าและการหยุดประกอบการโดยไม่ต้องเก็บของกลับบริเวณที่จัดงานแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (Bangsaen Grand Prix 2022) และขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติ ดังนี้

ช่วงเวลา

การตั้งวางจำหน่ายสินค้า

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

บริเวณชายหาดบางแสนล็อกที่ 82 - บริเวณสวนหย่อมแหลมแท่น

1.หยุดประกอบการทุกวันอังคารและห้ามจำหน่ายสินค้า (โดยไม่ต้องเก็บอุปกรณ์ ร้านค้า เก้าอี้ชายหาดกลับโดยต้องเก็บคลุมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย)

2.วันจันทร์, พุธ พฤหัสบดี ตั้งวางจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. โดยไม่ต้องเก็บร้านค้า อุปกรณ์ และเก้าอี้ชายหาดกลับ

3.วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งวางจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. โดยไม่ต้องเก็บร้านค้า อุปกรณ์ และเก้าอี้ชายหาดกลับ

4.ขอความร่วมมือเก็บคลุมร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังประกอบการเสร็จทุกวัน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

บริเวณชายหาดบางแสนล็อกที่ 74 - 75

1.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาดหยุดประกอบการตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565

2.ผู้ประกอบการประเภทอื่นสามารถประกอบการได้ตามปกติ ดังนี้

    2.1 หยุดประกอบการทุกวันอังคารและห้ามจำหน่ายสินค้า (โดยไม่ต้องเก็บอุปกรณ์ ร้านค้ากลับโดยต้องเก็บคลุมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย)

    2.2 วันจันทร์, พุธ พฤหัสบดี ตั้งวางจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.โดยไม่ต้องเก็บอุปกรณ์ ร้านค้ากลับ

    2.3 วันศุกร์,เสาร์, อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งวางจำหน่ายตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. โดยไม่ต้องเก็บอุปกรณ์ ร้านค้ากลับ

    2.4 ขอความร่วมมือเก็บคลุมร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังประกอบการเสร็จทุกวัน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

บริเวณชายหาดบางแสนบริเวณเขตปลอดร่ม-เตียงที่ 7 - สวนหย่อมแหลมแท่น

1.หยุดประกอบการทุกวันอังคารและห้ามจำหน่ายสินค้า (โดยไม่ต้องเก็บอุปกรณ์ร้านค้า เก้าอี้ขายหาดกลับโดยต้องเก็บคลุมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย)

2.วันจันทร์, พุธ พฤหัสบดี ตั้งวางจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.โดยไม่ต้องเก็บร้านค้า อุปกรณ์ และเก้าอี้ชายหาดกลับ

3.วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งวางจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. โดยไม่ต้องเก็บร้านค้า อุปกรณ์ และเก้าอี้ชายหาดกลับ

4.ขอความร่วมมือเก็บคลุมร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังประกอบการเสร็จทุกวัน

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดูแล รักษาความสะอาดบริเวณที่ประกอบการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกฎ ระเบียบที่เทศบาลเมืองแสนสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ