ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นขอต่อใบอนุุญาตฯ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2566

== ตามเอกสารแนบท้าย ==

เอกสารแนบ

การต่อใบอนุญาตฯ ปี 2566

รายชื่อผู้ประกอบการที่ต้องมาต่อใบอนุญาตฯ