ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข"การประชาชุมประชาคมท้องถิ่มระดับเมือง"

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง
-------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน หรือเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 
ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกำหนดประชุมใน วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) และสามารถติดตามหรือเสนอความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565


(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข "การประชาชุมประชาคมท้องถิ่มระดับเมือง"

ประกาศ"สัดส่วนประชาคม"