ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข(สระขนาด 25 เมตร)

เนื่องจาก เทศบาลเมืองแสนสุข ปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร) เป็นการชั่วคราว เพื่อดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ บัดนี้การดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอประกาศเปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการสระว่ายน้ำเมืองแสนสุข คราวละไม่เกินจํานวน 20 คน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


#ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19อย่างเคร่งครัด