ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแสนสุข

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน