ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 ไว้แล้วนั้น


เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง กำหนดว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟ้งการประชุมด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เเวลา 10.00 น. โดยมีเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาตามรายละเอียดแนบท้ายและสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

ประกาศประชุมสภา-สามัญ-4-2565