ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดระยะเวลาเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็กในภาคเรียนต่อไป


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศแจ้งกําหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ