ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานงบประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด10 ข้อ101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามใข้อ 100 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ


(ตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ