ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้การจัดทํา ทบทวน หรือเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขได้กําหนดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองโดยดําเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยกําหนดประชุมใน วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) และสามารถติดตามหรือเสนอความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน


ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565


ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศประชาคม