ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กำหนดราคาอาหาร สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข

แจ้งผู้ประกอบการนวดแผนไทยมายื่นคำร้องต่อบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้จะได้ความช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) รอบที่ 2

ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม SINOPHARM เทศบาลเมืองแสนสุข #รอบที่2 (สำหรับผู้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22-27 สิงหาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม SINOPHARM เทศบาลเมืองแสนสุข #รอบที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุขรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองแสนสุข (COMMUNITY LSOLATION)

ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

" โรค . . อัลไซเมอร์ ?"

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ชายหาดบางแสน

ขอเชิญนายจ้างสถานประกอบการ ผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน/นักศึกษา ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์จังหวัดชลบุรี

แผนปฏิบัติการป้องกันและการปรับตัวในสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่สาธิตเทศบาลเมืองแสนสุข 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น

ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลชลบุรี จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "น้ำดื่ม" เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม

ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุข

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลได้ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ขอความร่วมมือประชาชนทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองแสนสุข

เลื่อนการแข่งขันรายการ Thailand Super Series 2021 ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2564 ณ สนามเฉพาะกิจบางแสน จังหวัดชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เชิญชวนประชาชนทำแบบสอบถามความคิดเห็น การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ด่วน‼ ราชกิจจาฯ ประกาศ ไม่สวมแมสก์ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (15)

การขอคืนค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ปิดการให้บริการในส่วนของกองคลังเป็นการชั่วคราว

กลุ่มคนอายุ 18-59 ปี เตรียมตัวลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด​ 3 ช่องทาง

ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม"

6 เรื่องควรรู้ เตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มเปราะบาง ป้องกันโรคโควิด - 19

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พ.ศ. 2564-2568

คําสั่งเทศบาลเมืองแสนสุข ที่ 342/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

คำสั่งเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข

ไม่ใส่แมสก์ เจอ จ่าย จบ 6,000 - 20,000 บาท

ยกเลิกโครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัย

โรงพยาบาลชลบุรี งดให้บริการปกติ "รับเฉพาะฉุกเฉิน เท่านั้น"

ห้าม มีการมั่วสุม รวมกลุ่ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์

"Thai STOP Covid Plus" แพลตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19