ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ตั้งแต่เดือนมษายน - มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ตามเส้นทางเชื่อมโยงนี้

www.saensukcity.go.th/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส.html