ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

           ตามที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2566 เพื่อเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 และตามประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยขยายกำหนดเวลาชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2566 นั้น

           บัดนี้ ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3819-3506, 0-3819-3507 หรือ ID Line : saensuk1 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี

ประกาศ