หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว เทศบาลเมืองแสนสุข

หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว เทศบาลเมืองแสนสุข

***รายละเอียดแนบท้าย**

เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว

พรบ.รักษาความสะอาดเเละความเป็นระเบียบเรียบร้อย