ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บในปีภาษี พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปนั้น

                   เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   1. ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

                       1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

                       1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย

                       1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม 1.1 และ 1.2

                       1.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

                   2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 1.1 ถึง 1.4 ที่ได้ลดภาษีตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ให้ลดจำนวนภาษีอีกในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวณได้หลังจากการลดภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566

                   3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 1.1 ถึง 1.4 ที่ได้ลดภาษีตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ให้การลดภาษีเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566

                   หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6, ภ.ด.ส.7, ภ.ด.ส.8) ประจำปี พ.ศ. 2566 สามารถชำระภาษีได้ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 กรณีมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทรศัพท์หมายเลข 0-3819-3506 , 0-3819-3507 หรือ ID Line : saensuk1 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

ประกาศ