ขอเชิญทําหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2566

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และชมรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองแสนสุข จะดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2566 โดยจัดให้มีการคุมกําเนิดสัตว์ ด้วยการผ่าตัดทําหมันถาวรให้กับสุนัข แมว ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งสุนัข แมว ที่เลี้ยงอยู่ตามชุมชน และสุนัข แมว ที่อยู่ตามที่ทางสาธารณะ วัด สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการลดเหตุ เดือดร้อนรําคาญ ลดภัยคุกคามจากสัตว์จรจัด ป้องกันการแพร่ระบาด และระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการเตรียมการ จึงขอเชิญท่าน เจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์ และมีความประสงค์ จะขอรับบริการตามโครงการนี้

ขอรับการขึ้นทะเบียนได้ที่

https://citly.me/DMqIW

- สแกน QR CODE ด้านล่าง

- ลงทะเบียนด้วยตนเอง งานสัตวแพทย์ (อาคารใหม่ ชั้น1) เทศบาลเมืองแสนสุข (ในวันและเวลาราชการ)

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้เจ้าของนําสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ตามกําหนดการข้างต้น โดยท่านเจ้าของต้องเตรียมตัว สัตว์เลี้ยงให้สะอาด พร้อมทั้งงดน้ำและอาหาร ก่อนนํามาผ่าตัดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038-385100 (ในวันและเวลาราชการ)