ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกคนดีศรีแสนสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมควบคุมมลพิษชวนร่วมใจแก้ไขปัญหาPM 2.5

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ห้ามเด็ดขาด เล่นพลุ ขายพลุ บริเวณหาดบางแสน ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดี

ประชาสัมพันธ์ บริการ “คลินิก เจอ แจก จบ”

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือแหลมแท่น

ประชาชนในจังหวัดชลบุรีมีผลตรวจ ATK เป็นบวกต้องทำอย่างไร ? ??ให้ท่านติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ?

ประกาศแจ้งย้ายสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม งานสัตวแพทย์ กองช่างสุขาภิบาล และกองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2565

รายละเอียดระเบียบการและใบสมัคร การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2565 (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) เทศบาลเมืองแสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลื่อนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวสีขาว (WHITE TOURISM)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กำหนดราคาอาหาร สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข

แจ้งผู้ประกอบการนวดแผนไทยมายื่นคำร้องต่อบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้จะได้ความช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) รอบที่ 2

ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม SINOPHARM เทศบาลเมืองแสนสุข #รอบที่2 (สำหรับผู้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22-27 สิงหาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม SINOPHARM เทศบาลเมืองแสนสุข #รอบที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุขรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองแสนสุข (COMMUNITY LSOLATION)

ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

" โรค . . อัลไซเมอร์ ?"