ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566

ด้วย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามหนังสือ ที่ ชบ 0023.4/1428 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566

เอกสาร_ประกาศ