เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการชุมชน(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ชุมชนแสนสุข

สถานที่ : บ้านเลขที่ 24 ซ.1 ถ.สันติเกษม (ซุ้มกำนัน)

วัน/เวลา : วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ชุมชนมาบมะยม

สถานที่ : ร้านนะโมหมูกระทะ

วัน/เวลา : วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

อย่าลืม ‼️ นำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านมาเข้าร่วมประชุมคัดเลือกฯ

ร่วมคิดร่วมสร้างร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการชุมชน

- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีในวันเลือก

- มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจํา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดต่อกันถึงวัน ถึงวันเลือกไม่น้อยกว่า 180

- ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการชุมชน ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ได้ไม่เกิน 1 คน


ลักษณะบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการชุมชน

- ติดยาเสพติดให้โทษ

- วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

- ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

- เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- เป็นผู้พ้นหรือถูกสั่งให้ออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการของ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการประจํา พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุทุจริต


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน

- มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมและ การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559

- มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีในวันเลือก

- มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจํา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือก

ลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน

- ติดยาเสพติดให้โทษ

- วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

- ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

- ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย