สำนักงาน ปปส.ภ.2 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2566

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ส. โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคลและยานพาหนะ จำนวน 101 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 485/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

1. ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ดังนี้

                1.1 การดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ประเภทยานพาหนะ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ได้ ณ สถานที่เพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สิน เลขที่ 99/42 หมู่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.

                1.2 การดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับและวัตถุมงคล ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ได้ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 เลขที่ 222/4 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น. โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

                1.3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 จะขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 กำหนดลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 เลขที่ 222/4 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

                1.4 ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาในการประมูลทรัพย์สินที่ราคาเริ่มต้นเกิน 1,000,000 บาท จะต้องวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารโดยสั่งจ่าย "รับ-กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด" 100,000 บาท ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสู้ราคา และจะคืนให้ผู้เข้าสู้ราคาต่อเมื่อการขายทอดตลาดนั้นเสร็จแล้ว ในกรณีที่ผู้เข้าสู้ราคาผู้ใดเป็นผู้ชนะการประมูลให้ถือว่าหลักประกันของผู้เข้าสู้ราคาผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา

2. ดำเนินการขายประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดและต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่

3. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการ ขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอกับราคาทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาด อาจถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรขายนั้น ๆ ออกจากการขายทอดตลาดได้และกองทุนป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้น ๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าสู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

4. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด ตกลงขายทรัพย์สินรายการใดรายการหนึ่งให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินทันที หรือชำระเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ ในกรณีที่ราคาประมูลของทรัพย์สินมีราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป โดยชำระเงินหลังจากการประมูลแล้วเสร็จ ซึ่งกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด จะออกใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐาน และทำสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการชำระราคาส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันขาย หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และหากการขายครั้งใหม่ได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชดใช้ราคาส่วนที่ขาดอยู่นั้น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ