ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2566

ด้วย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตราเทศบัญญัติทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2566 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.4/9111 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเทศบัญญัติได้ที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบ

ประกาศ