ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้กำหนดจัดให้มีการเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การเลือกกรรมการชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความ หมวด 2 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 13 และข้อ 14 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 จึงประกาศให้มีการเลือกกรรมการชุมชน

รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสาร_ประกาศ