ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง

อาศัยอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง เป็นปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาลเมืองแสนสุข จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้เรือที่มิได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย รวมถึงเรือประมงที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าใช้ประโยชน์กับท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง นี้

2. ห้ามยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสัตว์น้ำ และเข้ามากระท่ากิจกรรมทางการประมง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ กำหนดพิกัดขนาดและน้ำหนักยานพาหนะที่เข้าใช้ส่วนซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีต ที่เป็นพาหนะหรือรถยนต์บรรทุกขนาดเกินกว่า 4 ล้อ และบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม

3. กำหนดวัน เวลา การใช้ประโยชน์ ในระหว่างเวลา 16.00 - 22.00 น.

4. ผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์ต้องช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ ดังนี้

        4.1 ต้องจัดการขยะที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ให้เรียบร้อย และนำไปทิ้งยังจุดรองรับขยะ เป็นประจำทุกวัน

        4.2 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือประมง เพื่อมิให้เกิดทัศนะอุจาด การกีดขวางทางสัญจร และการดูแลความสะอาด

5. ต้องร่วมดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

        5.1 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยให้คัดแยกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) ขยะรึไซเคิล ขยะทั่วไป

        5.2 ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก และเสพหรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหรี่และพลุที่รวมถึงวัตถุตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ในพื้นที่นี้ อย่างเคร่งครัด

        5.3 ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่มีการปรุง ประกอบอาหารทุกรูปแบบ (อาทิ ปิ้ง ย่าง ผัด ทอด ที่มีการใช้เตา หรือก่อกองไฟ) และหรืองานอื่น ๆ

        5.4 ห้ามมีให้มีการใช้เสียงดัง ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ

        5.5 ห้ามมิให้ใช้สถานที่นี้เป็นที่พักค้างแรม

        5.6 ห้ามนำ/พาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงดู หรืออยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวและถาวร

6. ผู้ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการ กระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง รวมทั้งข้อบังคับของทางราชการต่างๆ ต้องได้รับการพิจารณาโทษ ดังนี้

        6.1 ว่ากล่าวตักเตือน

        6.2 ต้องระวางโทษ เมื่อกระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง