ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดให้การจัดทํา ทบทวน หรือเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน


ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขได้กําหนดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง โดยดําเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ หน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566


โดยกําหนดประชุมในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข


ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถเข้าฟังและชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน