การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ออกเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 เพื่อจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุข


ซึ่งเทศบาลได้มีการให้บริการรับชำระเงินค่าบำบัดน้ำเสียนอกสถานที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกช่องทางนอกจากเดินทางมาชำระค่าบริการด้วยตัวเองเองที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข โดยเทศบาลได้มอบหมายเส้นทางการเก็บเงินให้แก่พนักงานแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลอื่น ท่านสามารถขอตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงาน หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193523