ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดให้บริการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ออนไลน์ (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

ประชาสัมพันธ์เล่นน้ำทะเลช่วงมรสุม ร ะ วั ง !! แมงกะพรุนพิษ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2566

กปภ. เตือนภัย ❌❌❌ มีการโจรกรรมมาตรวัดน้ำในหลายพื้นที่ ❌❌❌

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุขการสอบถามข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระภาษี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะช่วงการจัดงานวิ่ง BANGSAEN 10 (2023)

การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (คนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณท่าเรือประมงพื้นบ้านหาดบางแสนล่าง

ปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2566

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการตั้งวางร้านค้าและประกอบการบริเวณชายหาดสาธารณะ เดือนกันยายน ประจำปี 2566

เตือนไวรัสซิกามียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายนอกจากจะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ปิดให้บริการอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร) ชั่วคราว ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2566

เปิดรับสมัคร ทีมกองเชียร์อาสา"CHONBURI WE CHEER" สำหรับรายการวิ่ง BANGSAEN10-2023

“ซาเล้งเดลิเวอรี่” เดือนกันยายน 2566 รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล รับบริจาคมูลฝอยรีไซเคิล/ขยะอิเล็กทรอนิกส์/วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิด

แอพปลอม! ลงทะเบีบนรับเงินดิจิทัล ของจริงยังไม่มีแอปและยังไม่มีลงทะเบียนใดๆ

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ ตารางปิดการจราจร BANGSAEN10:2023

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุขเรื่อง ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง

เทศบาลเมืองแสนสุขแจ้งให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ และชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

สรุปโครงการอบรมและพัฒนายกระดับมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและโครงการบางแสนปลอดโฟมในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เปิดรับสมัคร ทีมกองเชียร์อาสา"CHONBURI WE CHEER" สำหรับรายการวิ่งBANGSAEN10-2023

ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมขยะ(ออนไลน์) ผ่านระบบ E-SERVICE เทศบาลเมืองแสนสุข

ปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร) ชั่วคราว

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าร่วมโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีที่ รพ.สต.แสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการชุมชน(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รับสมัครวิ่ง BANGSAEN 21 สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข และเทศบาลเมืองอ่างศิลา เท่านั้น!

เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการชุมชน(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การชำระค่าธรรมเนียมขยะ(ออนไลน์) ผ่านระบบ E-SERVICE เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครวิ่ง BANGSAEN 10 : 2023 #สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ภายในเขตตำบลแสนสุข เท่านั้น!!

ห้ามลักลอบ ซื้อ ขาย พลุ ประทัด โคมลอย

เทศบาลเมืองแสนสุขจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ขอเชิญทําหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว เทศบาลเมืองแสนสุข