ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การชำระค่าธรรมเนียมขยะ(ออนไลน์) ผ่านระบบ E-SERVICE เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครวิ่ง BANGSAEN 10 : 2023 #สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ภายในเขตตำบลแสนสุข เท่านั้น!!

ห้ามลักลอบ ซื้อ ขาย พลุ ประทัด โคมลอย

เทศบาลเมืองแสนสุขจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ขอเชิญทําหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้ทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารในโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร และตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงาน ปปส.ภ.2 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2566

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านงานก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2566

แบบตอบรับการแข่งขันแกะหอยนางรม งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน พ.ศ. 2566

แบบตอบรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน พ.ศ. 2566

ระเบียบการและใบสมัครร่วมการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน พ.ศ. 2566

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

การตั้งวางร้านค้าและประกอบการบริเวณชายหาดสาธารณะ ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กำหนดการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ห้ามผู้ประกอบการ และประชาชน เรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถ หรือห้ามมิให้จอดรถบริเวณชายหาดบางแสน