ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 101 เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สิ้นสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน