รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

ตามที่  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว