ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น  ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันนั้น

เทศบาลเมืองแสนสุข  จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 -  30 กันยายน 2566 เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้