ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข"การประชาชุมประชาคมท้องถิ่มระดับเมือง"

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขและอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การขอคืนค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข และอาคารออกกําลังกายเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเก็บทุ่นลอยน้ำในช่วงมรสุม

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณตลาดหนองมน ถนนสันติเกษม เทศบาลเมืองแสนสุข

ข่าวสารและประกาศการเลือกตั้งเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563