ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562  และหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ด่วนมาก ที่ ชบ 0023.6/ว 499 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564  แจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน โดยการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564  

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ รวมถึงการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ.2564 ของอาคารชุด 80 อาคาร รวม 8,003 ห้อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ให้ผู้เป็นเจ้าของห้องชุดที่มีทรัพย์สินอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขทราบ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทรศัพท์หมายเลข 0-3819-3506-7 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

ประกาศประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด