ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข และอาคารออกกําลังกายเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข และอาคารออกกําลังกาย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข และอาคารออกกําลังกายเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว จํานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564