ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565 นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4) อาคารสำนักงานเทสบาลเมืองแสนสุข

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ

ประกาศ

ระเบียบการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2565