ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทําโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงาน และผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกในการประกอบ อาชีพและได้รับโอกาสในการฝึกอบรมอาชีพและมีงานทํา ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวและชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 หลักสูตรๆ ละ 1 วัน ผู้เข้ารับ การอบรมจํานวน 20 คน/หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ?หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัว วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ?หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมการทําซอฟต์คุกกี้สไตล์อเมริกัน วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ?หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรการฝึกอบรมการเลี้ยงแพะปั๊กมี่และแพะนมพันธุ์ซาแนน วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 ?หลักสูตรที่ 5 หลักสูตรการฝึกอบรมการทําชาไข่มุกสูตรต่างๆ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 หลักสูตรที่ 6 หลักสูตรการฝึกอบรมการทํากระเป๋าผ้าพกพา วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมือง แสนสุขเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครด้วยตนเองพร้อม สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข โทรศัพท์ 038 193 582