ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความประสงค์จะนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 นำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป หรือเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วประมาณ 1 ปี มารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข