ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

**** รายละเอียดตามเอกสารแนบ ***