ข่าวสารและประกาศการเลือกตั้งเทศบาลเมืองแสนสุข

รายการไฟล์เอกสาร

เอกสารแนบ

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

แผนที่เขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองแสนสุข