ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุข เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุข (ตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองที่แนบท้ายประกาศนี้)ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

          กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เอกสารแนบ

สัดส่วนประชาคม 1-66