ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน และหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 8680  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน (ภายในเดือนมกราคม)

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดำเนินการสำรวจห้องชุดที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดทำบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)  ประจำปี พ.ศ.2566 ตามกฎหมายข้างต้นแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ให้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการห้องชุดแนบท้ายประกาศนี้ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

อนึ่ง หากเจ้าของห้องชุด พบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น 1 กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลเมืองแสนสุขจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

รายการ ภ.ด.ส.4

ประกาศ ภ.ด.ส. 4