ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3 รายการ

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์เปิดประมูลให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน  3 อาคาร โดยการพิจารณาแยกแต่ละรายการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

                   1. รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า

                             1.1 อาคารห้องน้ำสาธารณะบริเวณสะพานลอยตลาดหนองมน ถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย

                                      - ห้องน้ำหญิง              จำนวน  4 ห้อง

                                      - ห้องน้ำชาย               จำนวน  3  ห้อง

                                      - ห้องน้ำคนพิการ         จำนวน  1  ห้อง          

                                      - อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่า     3,100     บาทต่อเดือน

                                      - กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

                             1.2 อาคารห้องน้ำสาธารณะ ถนนบางแสนสาย 1 ประกอบด้วย

                                      - ห้องน้ำหญิง              จำนวน  4  ห้อง

                                      - ห้องน้ำชาย               จำนวน  2  ห้อง

                                      - ห้องน้ำคนพิการ         จำนวน  1  ห้อง          

                                      - อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่า     4,380     บาทต่อเดือน

                                      - กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

                             ๑.๓ อาคารห้องน้ำสาธารณะ บริเวณแหลมแท่น ถนนบางแสนสาย 1  ประกอบด้วย

                                      - ห้องน้ำหญิง              จำนวน  4  ห้อง

                                      - ห้องน้ำชาย               จำนวน  2  ห้อง

                                      - ห้องน้ำคนพิการ         จำนวน  1  ห้อง          

                                      - อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่า     3,890     บาทต่อเดือน

                                      - กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

                   2.  คุณสมบัติของผู้ประมูล

                        ผู้ประมูล ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้ และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3.  หลักฐานการประมูล

                        ผู้ประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกคือ

                             3.1 ในกรณีผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล

                                      ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             3.2 ในกรณีผู้ประมูลเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   4.  หลักประกันซอง

                             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง รายละเอียดดังนี้

                             4.1 ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสะพานลอยตลาดหนองมน ถนนสุขุมวิท       

                                      - หลักประกันซอง จำนวน  5,580 บาท

                             4.2 ห้องน้ำสาธารณะ  ถนนบางแสนสาย 1       

                                      - หลักประกันซอง จำนวน  7,884 บาท

                             4.3 ห้องน้ำสาธารณะ  บริเวณแหลมแท่น ถนนบางแสนสาย 1       

                                      - หลักประกันซอง จำนวน  7,002 บาท

พร้อมกับการยื่นซองประมูล หลักประกันซองตามข้อนี้ ถ้าผู้ประมูลได้ ไม่ไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เทศบาลจะริบหลักประกันซอง

                   5. กำหนดการยื่นซองเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ที่ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 2 เทศบาลเมือง-แสนสุข ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 4  เทศบาลเมืองแสนสุข มีรายละเอียดดังนี้

                             5.1 ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสะพานลอยตลาดหนองมน ถนนสุขุมวิท

                                      - กำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 13.30 – 14.00 น.

                             5.2 ห้องน้ำสาธารณะ  ถนนบางแสนสาย 1       

                                      - กำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 14.30 – 15.00 น.

                             5.3 ห้องน้ำสาธารณะ  บริเวณแหลมแท่น ถนนบางแสนสาย 1       

                                      - กำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 15.30 – 16.00 น.          

                   6.  ผู้ประมูล จะต้องยื่นซองเสนอราคา โดยใช้แบบฟอร์มที่เทศบาลกำหนดให้ กรอกรายละเอียดในใบเสนอราคาให้ชัดเจนครบถ้วน ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย  เขียนหรือพิมพ์ที่หน้าซองว่า “เรียนประธานกรรมการเปิดซองเสนอราคา”  ใบเสนอราคาจะต้องลงจำนวนตัวเลขและตัวหนังสือให้ครบถ้วน หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ถูกต้อง ให้ถือตามตัวหนังสือเป็นสำคัญ

                   7.   เงื่อนไขอื่น

                             7.1 ผู้ประมูล ต้องเสนออัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าราคาที่เทศบาลกำหนด

                             7.2 ผู้ประมูล จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าประกันอัคคีภัย และอื่นๆ

                             7.3 เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประมูลราคา โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้   รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูล หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

                             7.4 เทศบาลจะทำสัญญากับผู้ประมูลได้เป็นเวลา 1 ปี โดยเทศบาลจะแจ้งให้ผู้ประมูลได้ไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาล และผู้ประมูลได้จะต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าในอัตราร้อยละห้าของผลประโยชน์ตอบแทน โดยชำระเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หากผู้ประมูลได้ไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนดหรือไม่วางหลักประกันสัญญาเช่าในวันทำสัญญาเทศบาลจะริบหลักประกันซองและถือว่าสละสิทธิ์

                             ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะข้างต้น ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาล