เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวสัมพันธ์ แสนสุขคัพ(ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรักการเล่นกีฬา ในวันวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ จึงกำหนดให้เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นแรงเชียร์ แรงใจ ให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข๋งขัน


เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดการแข่งขันฟุตบอลยุวสัมพันธ์ แสนสุขคัพ(ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2555

15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร ดูงานด้านกาวบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองสวัสดิ์ หอมปลื้ม ให้เกียรติบรรยายสรุป นายยนต์ น้อยใส นายกอบต.ค้อวัง


เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร

เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร

2 กุมภาพันธ์ 55 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข มีการประชุมหารือ แนะแนวทางในการจัดระเบียบภายในสำนักงาน หรือที่เรียกว่า 5ส. เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่ดี และเพิ่มการให้บริการมีประสิทธภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ตามนโบายคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมหารือ 5ส. เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่ดี และเพิ่มการให้บริการมีประสิทธภาพ

เมื่อวานนีั 30 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นเรื่องการตรวจสอบ หารือ ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตเทศบาลตลอดถึงการเร่งในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ เช่น การติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวชายหาดบางแสนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การสำรวจพื้นที่บริเวณถนนรอบเขาสามมุข เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และการดำเนินการตามนโนบายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดไปดำเนินการ
 นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ห้องพัก/ห้องเช่าส้วมสาธารณะและอาคารบริการน้ำจืด รวมทั้งการรักษาความสะอาดห้องสุขาและอาคารบริการน้ำจืด ให้ปลอดภัย เพียงพอ ป้องกันการระบาดของเชื้อโรค มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก


โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข

โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.55 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์(วิทยาเขตน่าน) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสราวุฒิ รอดอยู่ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ให้เกียรติเป็นการบรรยายสรุป


เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์(วิทยาเขตน่าน)

เสาร์ที่ 14 มกราคม 55 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข จัดงานวันเด็กเพื่อให้้น้องๆหนูได้เข้ามา ร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมาก ภายในงานมี กิจกรรมมากมาย เช่น เกมส์ชิงรางวัล การแสดงบนเวทีจากน้องโรงเรียนในเขตเทศบาล ซุ้มกิจกรรม ให้ความรู้ วุ้มอาหารจำนวนมาก นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ยังได้มีการมอบทุนการ ศึกษาให้เด็กยากจนและเรียนดี จำนวน 100 ทุน


งานวันเด็ก เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็ก เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็ก เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็ก เทศบาลเมืองแสนสุข

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สมาคมสันนิบาตจังหวัดชลบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 โดยการยิงลูกโทษ นำทีมยิงลูกโทษโดยท่านณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และการประกวดมิสสันนิบาต สำหรับปีนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้คว้าแช้มป์ยิงลูกโทษและคว้ารางวัลมิสสันนิบาตมาครอบครอง เป็นปีที่ 2


เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555