เมื่อวานนีั 30 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นเรื่องการตรวจสอบ หารือ ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตเทศบาลตลอดถึงการเร่งในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ เช่น การติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวชายหาดบางแสนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การสำรวจพื้นที่บริเวณถนนรอบเขาสามมุข เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และการดำเนินการตามนโนบายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดไปดำเนินการ
 นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ